Navigáció
 
Házirend
Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 31. Tel.: 06 25 455 806 Email: alsosuli@rackeresztur.hu Web: iskola.rackeresztur.hu

Ráckeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola

 

Házirend

2465 Ráckeresztúr Szent János tér 31. www.iskola.rackeresztur.hu Jelen házirend 2013. szeptember 1-jén lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. E házirendet az intézményi közösség együttműködése hozta létre, egyetértési jogát a diákönkormányzat gyakorolta, a házirendet elfogadta: a nevelőtestület. Célja, hogy a tanulók és szüleik megismerkedjenek a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának módjaival, illetve a házirend megsértésével járó következményekkel. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik.
 1. A házirend érvényes a tanulókra, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt.
 1. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt.
 1. Az iskola tanulóira, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja.
 1. Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat.
 1. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.
 1. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a diákság egyetértési jogának gyakorlása után. A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti.
 1. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.

A TANÍTÁS ÉS AZ ISKOLA RENDJE

 1. A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb 15 perccel az órakezdés előtt.

Csengetési rend: 8,00 8,45 15 perc 9,00 9,45 15 perc 10,00 10,45 10 perc 10,55 11,40 10 perc 11,50 12,35 5 perc 12,40 13,25

 1. Becsengetés után a tanulók – a lezárt termek kivételével – kötelesek a tantermekben tartózkodni. Ha a tanuló késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a naplóban rögzíti. Három késés esetén egy igazolatlan órát kap a tanuló.
 2. Az iskola épületét a tanulók nem hagyhatják el. Rendkívüli esetben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettes engedélyével lehetséges.
 3. Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha adott tárgyból az éves óraszám nem megfelelő, vagy pl. bombariadó miatt elmaradt órák pótlása.
 4. A napi óraszám nem lehet több, mint hét.
 5. Kötelező ünnepi viselet:

- Lányok: sötét szoknya + fehér blúz + iskolai nyakkendő

- Fiúk: sötét nadrág + fehér ing + iskolai nyakkendő

 1. Váltócipő használata csak az alsó tagozatban kötelező.
 2. Tornafelszerelés: rövidnadrág + fehér póló, tornacipő, szabadidőruha.
9. Az iskola ajánlása hétköznapi megjelenésekre

- Az iskola tantestülete nem ajánlja a hajfestést, a körömlakk és a smink, testékszer alkalmazását tanítási idő alatt. - Lányoknál nem ajánlott a derekat fedetlenül hagyó felsőruházat, illetve a fiúknál az atlétatrikó hétköznapi viseletként hordása tanítási idő alatt.

 1. A hetes kötelessége:

- A hetes megbízatása hétfőn reggel kezdődik, és pénteken tanítás után ér véget. - szellőztetés, - tábla tisztántartása, - virágok locsolása, - becsengetés után fegyelmet tart az osztályban, - 10 percet meghaladó tanári késés esetén a hetes köteles az igazgatót vagy helyettesét értesíteni.

 1. A tanítási nap végeztével a hetes köteles a székek felrakatásáról gondoskodni, az osztályteremben összegyűlt szemetet összeszedetni, vagy összeszedni.
 2. A felső tagozaton tanítási idő alatt folyosóügyeletesek felügyelnek akkor, ha felnőtt technikai dolgozó nem tartózkodik az épületben.

Fölsős folyosóügyeletes kötelességei: - Tanítási idő alatt az ügyeleti helyen kell tartózkodnia. - az érkező vendégeket udvarias köszöntés után odakísérik a keresett személyhez - felírják a látogatók nevét, valamint az óráról kijövő gyerekek nevét - dolgozatírásra köteles bemenni az órára, az ügyeletet az időre másik ügyeletes veszi át, akit az ügyeletes pedagógus jelöl ki - tankönyveit, felszerelését magával kell hoznia az ügyeleti napokon is - a tananyagot köteles pótolni

 1. A két 15 perces szünetben az alsó tagozatos termekben csak a hetes tartózkodik. A felső tagozat épületében a két 15 perces szünetben tanuló nem tartózkodhat a tantermekben. Étkezni a második 15 perces szünetben az osztálytermekben lehet. Egy 5 perces szünet az 5. óra után van.
 2. Testnevelésórákat úgy kell befejezni, hogy utána a szünet elegendő legyen átöltözésre.

TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SZMSZ-e és házirendje az iskola honlapján (www.iskola.rackeresztur.hu) bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást –munkaidőben – az iskola vezetőitől lehet kérni. A tanuló jogai:

 1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását.
 1. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetekbe. A választás részletes szabályait a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.
 1. A tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti,vallási, világnézeti vagy más meggyőződése, véleménye, kifejtett nézete, illetve nemzetiségi hovatartozása miatt. Ha a tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették, segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását az iskola fenntartójánál.
 1. A tanulónak joga van a személyisége szabad kibontakoztatásához, ahhoz, hogy részt vegyen az iskola kulturális életében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon, illetve ilyenek meghirdetését kezdeményezze az osztályfőnöknél vagy a diákönkormányzatnál. A versenyekre, pályázatokra a kiírásban meghatározottak szerint lehet jelentkezni. Az évi szokásos versenyek, pályázatok időpontját a tanév iskolai helyi programterve tartalmazza.
 1. A tanulónak joga, hogy részt vegyen felzárkóztató vagy fakultációs órán, 1.-8. évfolyamon egésznapos oktatáson, illetve a szakköri, sport- és diákköri csoportok munkájában, illetve napközis ellátásban részesüljön. A tanórán kívüli foglalkozáson való részvételi igényt előző tanév májusában lehet jelezni a meghirdetett feltételek szerint. A napközis ellátásra való jelentkezésre a szakköri jelentkezéssel azonos módon és időpontban, illetve igény esetén tanév közben is van mód.
 1. A tanulónak joga, hogy a családi élethez, magánélethez, levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át, azt az iskola nem bontja fel és nem iktatja. A küldemény érkezéséről az osztályfőnöke tájékoztatja őt.
 1. A tanuló joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá hogy részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettségének halasztására vagy részletben való fizetésére. (1997. évi XXXi. tv.151. §-ának (5) bekezdése alapján). Az igényeket az iskolatitkár által kiadott formanyomtatványon nyújthatják be.
 1. A tanulónak joga, hogy törvényes képviselőjén keresztül kérje érdemjegyeinek felülvizsgálatát abban az esetben, ha azt törvénysértő módon, vagy nem az iskola pedagógiai programjában lefektetett tárgyi törzsanyag és osztályozási elvek alapján állapították meg. Ilyen irányú kérvényét írásban az iskola igazgatójához kell benyújtania.
 1. A tanulónak joga, hogy kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön. A jutalmak odaítéléséről az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az osztályfőnök és a diákönkormányzat dönthet.

10. A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. A tanuló az iskola igazgatójától írásban kérhet felvilágosítást arról, hogy az iskola – mint adatkezelő szerv – milyen, a személyes adatok biztonságáról szóló törvényben meghatározott nyilvános, személyes, különleges adatokat kezel a tanulóról. Ezzel összefüggésben a tanuló osztályfőnökén keresztül betekinthet az osztálynaplóba, és felvilágosítást kérhet érdemjegyeiről. 11. A tanulónak joga, hogy a témazáró dolgozat idejét, témáját 5 munkanappal hamarabb megismerje, és azt a szaktanár 5 munkanappal hamarabb a naplóba ceruzával beírja, hogy ugyanabban az osztályban egy napon ne kerüljön sor több (végső esetben kettőnél több) témazáró dolgozat írására. 12. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét, továbbá munkájában elkövetett hibáit a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse. Ha a tanuló úgy érzi, hogy a dolgozat javítása során a javító tanár hibát követett el, vagy tartalmi részt nem vett figyelembe, akkor erre való rámutatással kérheti a javító tanártól a hiba orvoslását. Ha erre a javító tanár nem hajlandó, a tanuló az iskola igazgatójához fordulhat kérésével, aki hivatalból jelöli ki a javító tanárt, és részére a dolgozatot felülvizsgálat céljából továbbítja. 13. A tanulónak joga, hogy – a hatályos jogszabályok figyelembevételével – független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Az ilyen típusú kérelmét a tanulónak írásban, a tanév, illetve a félév vége előtt legalább 30 nappal korábban kell benyújtania az iskola igazgatójához, aki továbbítja kérelmét az illetékes szervhez. 14. A tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a jogszabályban meghatározottak szerint – panaszt nyújtson be az iskola igazgatójához, valamint törvényességi kérelmet nyújtson be az iskola igazgatójához, valamint törvényességi kérelmet nyújtson be a fenntartó szervhez, illetve törvényes képviselőjén keresztül eljárást indítson, és igénybe vegye a nyilvánosságot. A tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió nem érheti, őt a közérdekű bejelentőnek kijáró védelem illeti meg. Egyéb jogok:

 1. Az első tanév megkezdésével járó jogok Az iskolába beiratkozott tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait a beíratás napjától gyakorolhatja.

Létesítmény használatra csak az első tanév megkezdését követően jogosultak. Nyári iskolai rendezvényeken való részvétel megilleti az első osztályba lépőket. Felkészítő foglalkozásokon – amennyiben ilyet szervez az iskola – a részvétel önkéntes. Tilos viszont politikai párt, illetve annak alapszabálya szerint működő ifjúsági szervezet működése az iskolában.

 1. A tanulók nagyobb közössége

Kötelező egy adott ügyben a DÖK véleményét kikérni, ha minimum egy osztálynyi tanulót érint az eset.

 1. A vallási, etnikai, nemzeti, nemzetiségi diákjogok gyakorlásának rendje és garanciái Ktv.11.§ /1/

Állami fenntartású iskolákban az oktatásnak világnézetileg semlegesnek kell lennie, s a tanulónak joga, hogy vallását tiszteletben tartsák, s azt kifejezésre juttassa.

 1. Jogorvoslati jogok gyakorlása Ktv.83.§

A jogsérelmek és az érdeksérelmek kezelésére az intézmény belső jogorvoslati fórumrendszert működtet. Ezek : Rendszeres DÖK információ kérés. A DÖK és a nevelőtestület Az utóbbi alkalomszerűen, az aktualitásnak megfelelően működik.

 1. Kérdezés érdemi válasz rendje Ktv.11.§ /1/., 121.§ /1/

Az intézményhasználók kérdéseinek biztos célba érése érdekében az írásbeli kérdésfeltevés az osztály DÖK képviselőin keresztül történik, akik a kérdéseket a patronáló tanárhoz juttatják. Csak névvel ellátott kérdések kerülnek továbbításra.

 1. Vélemény-nyilvánítási jog gyakorlása Ktv.11.§ /1/

A tanulóknak joguk van az iskolai életet érintő bármely kérdésben a szervezett véleménynyilvánításra. A szervezett véleménynyilvánítást kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, tanulók nagyobb közössége.

 1. Tanítás nélküli munkanap Ktv.63.§/3/

A DÖK tanévenként 1 tanítás nélküli munkanapról dönt. A nevelőtestület a programok segítésében, felügyeletében közreműködik. A diákönkormányzat jogainak gyakorlása során az iskola igazgatójával tart kapcsolatot, problémáival, kérdéseivel megkeresheti az iskola igazgatóját.

 1. Tantárgy- és foglalkozásválasztás rendje Ktv.ll.§/1/b.

Az órarenden kívüli tevékenységről a tanuló az osztályfőnökétől értesül, az rajta keresztül jelentkezhet a választható foglalkozásokra. A jelentkezés írásban történik a szülő aláírásával. Jelentkezés után a részvétel kötelező.

 1. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

Iskolán kívüli szervezett eü. ellátásra a tanulócsoportokat a pedagógiai asszisztens vagy pedagógus kíséri oda és vissza. Az igazgató és a védőnő tart kapcsolatot az egészségügyi szervezetekkel, a tanuló az ő segítségükkel juthat információhoz. 10. Érdekegyeztetés, érdekképviselet, DÖK joggyakorlásának rendje A tanulókat közvetlenül érintő igazgatói, nevelőtestületi döntések előkészítő szakaszában az iskolavezetés a DÖK véleményét, javaslatát kéri. A nevelőtestület biztosítja, hogy olyan értekezleten, melyek témája az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességének teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek 11. A HHH tanulóknak joga, hogy az IPR keretében szervezett szabadidős programokon részt vegyen.

TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A tanuló kötelességei:

 1. A tanuló kötelessége, hogy a pedagógiai programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse.
 1. A tanuló kötelessége, hogy az írásbeli számonkéréseken jelen legyen, a dolgozatokat megírja, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ (jegyzet, puska, funkcionális számológép, mobiltelefon), a vizsgáját, dolgozatát a szaktanár elégtelenre értékeli.
 1. A tanuló kötelessége, hogy a tanórákon jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanulónak kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amikre előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell.
 1. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó különleges szabályokat tartsa be.
 1. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. E kötelezettségét azzal is teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának.
 1. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 1. A tanuló kötelessége, hogy az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait teljesítse.
 1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá – amennyiben állapota lehetővé teszi – ha megsérült. Az iskola a tanulói balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel.
 1. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset- elhárítási és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát
 1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja.
 1. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezésiben, létesítményében szándékosan okozott károkat megtérítse.
 1. Foglalkozásokon való részvétel Ktv.12.§.a.

A tanuló közízlést nem sértő, általános iskoláskorú gyerekekhez illő, tiszta rendezett külsővel köteles az iskolában megjelenni. Nem kívánatos az iskolában a hajfestés, a sminkelés, a körömfestés, a testékszerek használata. Amennyiben ez mégis előfordul, az osztályfőnök kéri a gyerektől, majd a szülőtől az együttműködést, és a gyerekkorhoz illő megjelenést, amennyiben ez nem hoz megoldást, az intézmény vezetője teszi meg ugyanezen lépéseket. A tanórákon, választott foglalkozásokon a megjelenés kötelező. 13. Hiányzások igazolásának rendje: - előzetes szülői elkérés esetén szülői igazolás / évi 3 nap / - orvosi igazolás / 5 tanítási napon belül a betegség után bemutatandó, különben igazoltatlan hiányzásnak tekintjük. / - tanórákról történő háromszori késés – szülői igazolás hiányában – igazolatlannak minősül - A szülő is írja alá a benyújtott igazolásokat - Az igazolás lehetőleg az ellenőrzőben történjen Tanítási idő alatt az iskola területét a tanuló csak tanári engedéllyel hagyhatja el. Késésnek minősül a bármely becsengetés után önhibából történő 10 perccel későbbi megérkezés. Következménye: Rendszeres késés esetén (havi 3 alkalom) a szülő és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős írásban történő tájékoztatása az osztályfőnök részéről. 14. Súlyos jogellenességek meghatározása Ktv. 76.§ Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, a bántalmazás, zsarolás, mások megalázása, mások egészségének veszélyeztetése. Következménye súlyosságától függően osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztető, intő, megrovás. Igazgatói megrovás után fegyelmi eljárás indítása. Különösen súlyos esetben rendőrségi feljelentés megtétele az igazgató részéről. Dohányzás. A tanulóknak az iskola teljes területén és a tanítási idő alatt a két épület közötti útvonalon, illetve a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli tevékenységek alatt a dohányzás szigorúan tilos. Következménye: Soron következő igazgatói büntetési fokozat Tanulók esetében súlyosan jogellenes az alkoholfogyasztás is. Következménye: fegyelmi bizottság összehívása Amennyiben egy tanuló tanárára kezet emel, vagy szóban emberi méltóságában megsérti, megalázza, fegyelmi bizottság összehívására kerül sor. Kábítószer-fogyasztás, illetve tartás esetén az iskolavezetés kötelessége a rendőrség és a gyámügy felé bejelentéssel élni. Fegyver vagy fegyvernek minősülő tárgy intézménybe behozatala szigorúan tilos. Következménye: Fegyelmi eljárás. Az iskolavezetés kötelessége a rendőrség és a gyámügy felé bejelentéssel élni. A házirend hatálya minden iskolai szervezésre, pl: osztálykirándulásra is kiterjed. 15.Az iskolába behozott tárgyak bevitelére vonatkozó előírások Az iskola területére behozott értékekért (ékszer, óra, pénz, ruhanemű stb.) a megfelelő biztonsági rendszer és portaszolgálat hiányában felelősséget nem vállalunk. Iskolai befizetésre szánt összegre a felelősséget csak akkor vállalják át a pedagógusok, amint a tanuló átadta nekik. Mobiltelefon az iskola területén tanítási idő alatt csak kikapcsolt állapotban lehet a tanulóknál, amennyiben a tanuló nem tesz eleget ennek, a telefon az igazgatói irodába kerül, melyet csak a szülő vehet át az igazgatótól. 16. Tanulói jutalmazások, büntetések A jutalmazás formái lehetnek: - szóbeli dicséret - írásbeli dicséret - oklevél, kitüntetés - jutalom (könyv, különféle tárgyi jutalmak, labdák, kirándulás, táborozás) A büntetés formái iskolánkban: - szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, egyszerű kioktatás, dorgálás, feddés, határozott rendreutasítás, tiltakozás, fenyegetés. ) - osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, - igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, - nevelőtestület elé idézés, - fegyelmi eljárás - párhuzamos osztályba való áthelyezés, - áthelyezés másik iskolába (kivételes esetben!) - tanuló kizárása az iskolából (csak tankötelezettség korhatárán túl!)

 1. Eszközök, felszerelések védelme, a rábízás rendje Ktv.12.§e

Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanuló általános felelősséggel tartozik az intézmény vagyontárgyai, helyiségei iránt. A szándékosan okozott kárt egészben, a vétlenül okozott kárt nem kell megtéríteni. A károkozásról az iskola a szülőt értesíti, a kártérítés összegét az igazgató határozza meg, a befizetés az iskolatitkárnál történik. Az iskolai rendezvények előkészítésében és lezárásában a kijelölt évfolyam köteles részt venni.

 1. A tartós tankönyvek használatából eredő kötelességek:

- Az ingyenes tankönyvhasználat indokoltságát igazolni kell, melyre vonatkozólag az iskola határidőt tűz ki. A határidő elmulasztása jogvesztő. - A tartós tankönyveket a tanuló év elején aláírással átveszi, majd év végén visszaszolgáltatja. - Elvesztés, megrongálás esetén a tanuló szülője köteles az iskolának a keletkezett kárt megtéríteni. - Ezzel kapcsolatos egyedi kérelmekkel az iskola igazgatójához kell fordulni. Általános szabályok

 1. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt írásban elrendeli.
 1. Az iskola tornatermében, számítástechnika termeiben, könyvtárában csak tanári felügyelettel lehet tartózkodni. Utcai cipőben a tornateremben tartózkodni tilos.
 1. A termekben lévő tv- és videokészülékek, valamint interaktív táblák csak tanári engedéllyel működtethetők.
 1. Az iskola területén talált tárgyakat az iskola titkáránál kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60 napot követően az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja.
 1. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie, hogy bármely iskolai munkával kapcsolatos közleményt be lehessen vezetni. Háromszori hiányzása esetén osztályfőnöki figyelmeztető jár. Az ellenőrzőbe bevezetett információkat a szülőkkel havonta alá kell íratni, ennek havonkénti ellenőrzését az osztályfőnök végzi el. Az ellenőrző elvesztése esetén a 2. ellenőrző 1.000.- Ft-ért kerül kiadásra. Az ellenőrző elveszítéséért osztályfőnöki figyelmeztető jár.
 2. Tilos a tanítási órákon étkezni és innivalót fogyasztani. Tilos továbbá a tanítási idő alatt rágógumizni, szotyolázni.
 1. Amennyiben a tanuló e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. A fegyelmező intézkedések fajtáit és ismérveit az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazz. A fegyelmi eljárás és a fegyelmi büntetés kiszabásának szabályait jogszabály határozza meg.
 1. Az iskolatitkár minden tanítási napon reggel 9 és 12 óra között tart ügyfélfogadást. Egyéb időpontokban az iskolatitkár a tanulók és az iskola egyéb adminisztratív ügyeit intézi, ezért nincs ügyfélfogadás.
 1. A tanév hosszát, az évközi szüneteket jogszabály határozza meg és az iskola munkaterve egészíti ki.

10. A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő ötödik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. 11. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén az elmulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatta-e vagy sem. Az első igazolatlan óra esetén a szülőt írásban értesíteni kell, a 10. órától a családsegítőt tájékoztatni kell, a 10 óra után a helyi jegyző kap értesítést, az 30. óra után értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt. 12. Amennyiben a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásai elérik a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben meghatározott küszöböt, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen. 13. Az iskolában tanítási idő után iskolai rendezvényeket, programokat lehet szervezni. Ennek feltétele, hogy a rendezvény 19 óráig befejeződjön, valamint hogy a tanulókra osztályonként legalább 1 felnőtt pedagógus ügyeljen. Ilyen irányú programok megszervezéséhez legkésőbb a rendezvény előtti ötödik munkanapon egyeztetni kell az iskola titkárságával a szükséges termeket és felszereléseket. Az iskolai igazgatójának engedélyével a program 19 óránál később is befejeződhet. 14. Az iskolai és iskolán kívüli szervezett iskolai rendezvényeken a tanulóknak az osztályfőnök útmutatásai alapján kell részt venniük.

 
 
 
 
 
HELYISÉG- ÉS TERÜLETHASZNÁLAT RENDJE Ktv.40.§ /7/

Az intézmény nyitva tartása naponta: Reggel 6:30-tól délután 16:30- ig. Tanításon kívül a létesítmények használata pedagógus vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett lehetséges. A diákönkormányzat az iskola összes helyiségét és eszközét korlátozás nélkül használhatja. Szülőkre vonatkozó előírások: Kérjük, hogy pedagógusainkat a kijelölt fogadóórákon, szülői értekezleteken, illetve mindennap tanítási idő előtt ¾ 8-tól 8-ig keressék kéréseikkel, problémáikkal. Az iskolavezetést a fogadóórákon, illetve egyeztetés szerint keressék. Egyéb időpontban történő megkeresésről előzetes írásbeli egyeztetést javaslunk. Reggeli érkezéskor a szülő a kapuig búcsúzzon el gyermekétől, és délután 4 órakor a foglalkozások, vagy a napközi végeztével ugyanott várja meg. Tanítási óra alatt a pedagógusokat nem zavarhatják. EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESETMEGELŐZÉSI, MUNKAVÉDELMI VÉDŐ ÓVÓ ELŐÍRÁSOK Minden iskolahasználó kötelessége, hogy a munka- tűzvédelmi, balesetmegelőzési szabályokat megismerje és betartsa. A megismertetésükért az osztályfőnök a felelős. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén minden iskolahasználó köteles azonnal intézkedni. A tanuló a legközelebbi felnőttet, pedagógust értesítse. Tiltott cselekvés az épületen belül a dohányzás, az alkoholfogyasztás, drog / pl.:WC-k/ Veszélyes tárgyak, fegyvernek minősülő szúró, vágó eszközök, robbanószerek, petárda tanulónál történő megtalálása esetén az iskolavezetés a rendőrségen keresztül szabálysértési eljárást kezdeményez vagy kezdeményezhet. HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A házirend nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása az aulában, folyosón történő kifüggesztéssel történik. A tanulókkal osztályfőnöki órákon, a tanárokkal tantestületi értekezleten történik az értelmező megismertetése. Az első osztályosok szülei beiratkozáskor kézbe kapják a házirend egy példányát. A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése különösen az igazgató és a DÖK feladata. A rendszeres – évenkénti – felülvizsgálata és módosítása szükséges.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A házirend mellékletei:

 • Munkavédelmi szabályzat l
 • Tűzvédelmi szabályzat
 • Osztályozó vizsga követelményei
 1. A házirend a kihirdetést követően 2013. szeptember 1-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
 1. A házirend módosítására bármely tanuló, pedagógus, dolgozó írásban tehet javaslatot a diákönkormányzatnál, vagy az iskola igazgatójánál. Az így beterjesztett javaslatról 30 napon belül a nevelőtestület dönt.
 1. A tanév megkezdését követő 4 héten belül az iskola vezetősége és a diákönkormányzat vezetősége áttekinti a házirendet, és határoz arról, hogy a házirendet szükséges-e módosítani, az utolsó házirend-módosítás óta felmerült-e szabályozási probléma, illetve a diákközgyűlés, a diákönkormányzat, vagy az iskola más szerve javasolta-e a házirend módosítását bármely kérdésben.
 1. Jelen házirend tartalmával és értelmezésével kapcsolatosan bárki fordulhat kérdéssel az intézmény igazgatójához, helyetteséhez, valamint a diákönkormányzat vezetőjéhez. Az illetékes személyeket az iskola titkárságán kell keresni.
 1. Jelen házirend kihirdetésével a 2011.szeptember 1-től hatályos házirend hatályát veszti.
 1. Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi a fenntartó szervnél.
 1. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője a jóváhagyást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik.

Ráckeresztúr, 2013. április 21. ………………………………………… …………………………………… elfogadta a nevelőtestület egyetértési jogot gyakorolt diákönkormányzat

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
 
Felhasználók
Online vendégek: 1

Online tagok: 0

Regisztráltak: 2
Legújabb tag: Tapoti_Rita